ปัญหาน่าฉงน
คำถาม
คำตอบ
ข้อ1. เรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ในอ่าวมีบันไดเชือกห้อยอยู่ข้างเรือปลาย
บันไดจดผิวน้ำพอดีตกบ่ายน้ำขึ้นอย่างเร็วในอัตรา1ชม.
ต่อระดับน้ำสูง1ฟุต ถ้าน้ำขึ้นอยู่ 3 ชม.จะท่วมบันไดขึ้นไปกี่ฟุต
ข้อ1.ตอบ น้ำไม่ท่วมปลายเชือกเลย เพราะเวลาน้ำขึ้น
เรือลอยขึ้นปลายเชือกลอยตามไปด้วย
ข้อ2. ไม้อันหนึ่งยาว 100 เมตร ต้องการตัดออกเป็น 50 ท่อนยาว
เท่าๆ กันถ้าท่อนหนึ่งเสียเวลาตัดนาทีครึ่งเทื่อตัดหมดทั้ง 50 ท่อน
แล้วจะเสียเวลานานเท่าไร
ข้อ2.ตอบ เสียเวลา 73 นาทีครึ่ง
วิธีคิด ไม้ยาว 100 ถ้าตัดได้ 50 ท่อน ก็ตัดเพียง 49 ครั้ง
ก็เสียเวลา 49 x 1.5 = 73.5 นาที
ข้อ3. ชายคนหนึ่งเป็นคนติดบุหรี่ วันหนึ่งฝนตกหนักเขาไม่อาจ
ไปซื้อบุหรี่ข้างนอกบ้านได้จึงต้องรวบรวมเอาก้นบุหรี่ที่มีอยู่มาต่อก้น3ก้น
ต่อ 1 มวน ถ้าเขาหาก้นบุหรี่ได้ 27 ก้น เขาจะสูบบุหรี่ได้กี่มวน?
ข้อ3.ตอบ 13 มวน
บุหรี่ 27 ก้น ทำได้ 9 มวน พอสูบหมด 9 มวล ก็เหลือ 9 ก้นจึงเอา
มาทำได้อีก 3 มวน ดังนั้น เดิมได้ 9 มวน ทีหลังมวนได้3 มวน
เป็น12มวน แต่บุหรี่3มวนหลังสูบแล้วเหลืออีก3ก้นทำเป็นบุหรี่
แจกต่อไปได้อีก 1 มวน สรุป เขาจึงสูบได้ทั้งหมด 12+1=13 มวน
ข้อ4.ชายคนหนึ่งถึงแก่กรรมในวันเกิดของเขาพอดี
เมื่อคำนวณอายุของเขาแล้ว ปรากฏว่าเขามีอายุได้ 60 ปี หากว่า
ทุก ๆ ปีเขาทำบุญวันเกิดครั้งหนึ่ง อยากทราบว่าชั่วชีวิต
ของเขามีการทำบุญวันเกิดกี่ครั้ง
ข้อ4.ตอบ ทำบุญวันเกิด 58 ครั้ง
เหตุผลคือ วันแรกที่เขาเกิดไม่ได้ทำบุญครั้งหนึ่งกับวันที่เขาตาย
ซึ่งตรงกับวันเกิดก็ไม่ได้ทำอีก จึงหักออกจากอายุ 60 ปี เป็นเหลือ
ได้ทำบุญวันเกิด 58 คร้งเท่านั้น
ข้อ5.ธงชาติผืนหนึ่งมี 3 สี ถ้านำทั้งหมด
10 ผืน จะมีสีรวมกันได้กี่สี
ข้อ5.ตอบ มี 3 สี
เหตุผล: ธงชาตินั้นถึงแม้เอามากี่ผืนจำนวนสีก็จะเท่าเดิม
ข้อ6. ต้มไข่ใบหนึ่ง ต้องตั้งไฟให้น้ำร้อน 70 องศา
เซนติเกรด ถ้าต้มไข่ 5 ใบ ต้องตั้งไฟให้น้ำร้อนเท่าไร?
ข้อ6.ตอบ ต้องตั้งไฟให้น้ำร้อน 70 องศาเซนติเกรด
เหตุผล: เมื่อนำร้อน 70 องศาเซนติเกรดแล้ว จะต้มไข่กี่ใบก็สุก
ข้อ7. ชายคนหนึ่งกู่ครั้งหนึ่งได้ยินไปไกล 2 ไมล์
ถ้าเพื่อนของเขาอยู่ไกลออกไป 4 ไมล์ เขาต้องกู่กี่ครั้งจึงจะได้ยิน
ข้อ7.ตอบ จะกู่กี่ครั้งก็ไม่ได้ยิน
เหตุผล:ทุกๆครั้งที่กู่นั้นไปได้เพียง2ไมล์เท่านั้นเสียงกู่ครั้งหลังก็มิได้
ต่อเสียงครั้งก่อน ๆ ได้