เศษส่วน
1. ความหมายของเศษส่วน
1.1 เศษส่วนหมายถึง ส่วนหนึ่งๆ ของจำนวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน เช่นแบ่งแตงโม 1 ผล ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน แตงโม 1 ซีก หมายถึง 1 ใน 4 ของแตงโมทั้งหมด เขียนแทนด้วย 1/4
1.2 เศษส่วนหมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของเซตที่ถูกแบ่งออกเป็นเซตย่อยที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน เช่น เด็กชาย 2 คน คิดเป็น 2/6 = 1/3 ของจำนวนเด็กชาย 6 คน
1.3 เศษส่วนหมายถึง การเขียนเลขในรูปของผลหาร โดยมีเศษเป็นตัวตั้งและส่วนเป็นตัวหาร เช่น แบ่งเด็ก 6 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม จะได้กลุ่มละกี่คน เขียนแทนด้วย 6/3 = 2 คน
2. การใช้สัญลักษณ์แทนเศษส่วน
ส่วนหมายถึง จำนวนทั้งหมดแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกัน
เศษหมายถึง จำนวนที่ต้องการจากจำนวนที่แบ่งเป็นส่วนๆ
3. วิธีเขียนและอ่านเศษส่วน
1 ใน 2 เขียน 1/2 อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง
5 ใน 9 เขียน 5/9 อ่านว่า เศษห้าส่วนเก้า
4. ชนิดของเศษส่วน เศษส่วนแบ่งออกเป็น 4 ชนิด
1. เศษส่วนแท้ คือ เศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 1 หรือตัวเศษมีค่าน้อยกว่าส่วน เช่น 3/4 , 9/10 เป็นต้น
2. เศษส่วนเกิน คือ เศษส่วนที่มีค่ามากกว่า 1 หรือตัวเศษมีค่ามากกว่าส่วน เช่น 3/2 , 10/9 เป็นต้น
3. เศษส่วนคละ คือ เศษส่วนที่มีจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้คละกัน เช่น เป็นต้น
4. เศษซ้อน คือ เศษส่วนที่เศษหรือส่วนเป็นเศษส่วน หรือทั้งเศษส่วนเป็นเศษส่วน เช่น เป็นต้น
5. เศษส่วนชนิดเดียวกัน
เศษส่วนชนิดเดียวกัน หมายถึง เศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันเช่น
6. เศษส่วนที่เท่ากัน
จากรูป 1/3
จากรูป 2/6=1/3
7. การเปรียบเทียบเศษส่วน
7.1 การเปรียบเทียบเศษส่วนชนิดเดียวกัน (มีส่วนเท่ากัน) ให้พิจารณาดูเศษ เศษส่วนที่มีเศษมาก
ย่อมมีค่ามากกว่าเศษส่วนที่มีเศษน้อย
7.2 การเปรียบเทียบเศษส่วนต่างชนิดกัน(มีส่วนไม่เท่ากัน)
ก.)เศษส่วนที่มีเศษเท่ากันแต่ส่วนไม่เท่ากันให้พิจารณาที่ส่วนคือเศษส่วนที่มีส่วนน้อยย่อมมีค่ามากกว่า
เศษส่วนที่มีส่วนมากเช่น

ข.)เศษส่วนที่มีเศษและส่วนไม่เท่ากัน ให้ทำให้เศษส่วนเหล่านั้นเป็นเศษส่วนชนิดเดียวกันเสียก่อน
แล้วจึงพิจารณาเปรียบเทียบเช่น
ทดสอบความเข้าใจ
ข้อ 1. 210/945 เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไร
ก. 2/7 ข. 2/9 ค. 14/63 ง. 42/189
ข้อ 2. เท่ากับเท่าไร
ก. 25/12 ข. 29/12 ค. 100/12 ง. 245/12
ข้อ 3. เศษส่วนจำนวนใดมีค่ามากที่สุด
ก. 8/9 ข. 9/10 ค. 10/11 ง. 10/12
เฉลย ข้อ 1. ตอบ ข ข้อ 2. ตอบ ง ข้อ 3. ตอบ ค