แผนภูมิ
แผนภูมิภาพ
1. แผนภูมิภาพ เป็นการเขียนรูปภาพแทนจำนวนสิ่งต่าง ๆ รูปภาพที่ใช้แทนสิ่งเดียวกันจะต้องเหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน โดยรูปภาพ 1 รูปจะแทนของจริงจำนวนเท่าใดตามความเหมาะสม
ตัวอย่าง

กำหนดให้แทนดอกไม้ 100 ดอก
2. แผนภูมิแท่ง เป็นการเขียนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนจำนวนสิ่งต่าง ๆ โดยที่แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละแท่งเริ่มต้นจากระดับเดียวกัน และมีความกว้างเท่ากัน ส่วนสูงหรือความยาวแต่ละแท่งแสดงจำนวนในแต่ละรายการ

3. แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน
จำนวนสิ่งของที่มีจำนวนมาก หรือจำนวนใกล้เคียงกัน ควรใช้การย่นระยะของเส้นจำนวน โดยใช้เส้นหยัก เพื่อละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้น
4. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
เป็นการเขียนแผนภูมิแท่งที่นำข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป มาเขียนแสดงเปรียบเทียบไว้ในแผนภูมิเดียวกัน และต้องระบุว่าแท่งสี่เหลี่ยมใดแทนข้อมูลชุดใด
ทดสอบความเข้าใจ

จากข้อมูลข้างต้นตอบข้อ 1 - ข้อ 2
ข้อ 1. ปี พ.ศ. 2536 ด.ช. พลศรัณย์ ฝากเงินธนาคารออมสินได้เท่าไร
ก. 1,200 บาท ข. 1,300 บาท ค. 1,400 บาท ง. 1,500 บาท
ข้อ 2. ในปีใดที่ ด.ช. พลศรัณย์ ฝากเงินธนาคารออมสินได้มากที่สุด
ก. พ.ศ. 2534 ข. พ.ศ. 2535 ค. พ.ศ. 2537 ง .. พ.ศ. 2538
เฉลย ข้อ 1. ตอบ ก. ข้อ 2. ตอบ ค