มุม


1.การเรียกชื่อมุม และสัญลักษณ์แทนมุม

มุมนี้เรียกว่า มุม ABC หรือมุม CBA อาจเรียก สั้น ๆ ว่า มุม B. เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
เรียกว่า แขนของมุม
2. ชนิดของมุม
1. มุมฉากมีขนาด 90 องศา หรือ หนึ่งมุมฉาก
2. มุมแหลมมีขนาดเล็กกว่า 90 องศา หรือเล็กกว่ามุมฉาก
3. มุมป้านมีขนาดใหญ่กว่า 90 องศา แต่ไม่ถึง 180 องศา หรือใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึงสองมุมฉาก
4. มุมตรงมีขนาด 2 มุมฉากหรือ 180 องศา
5. มุมกลับมีขนาดใหญ่กว่า 2 มุมฉาก แต่ไม่ถึง 4 มุมฉาก
สัญลักษณ์ 0 อ่านว่า องศา เป็นหน่วยบอกขนาดของมุม เช่น 90 องศา
3. เครื่องมือวัดมุม
คือ ไม้โพแทรกเตอร์ชนิดครึ่งวงกลม หรือ ไม้โพแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทดสอบความเข้าใจ
ข้อ 1. จากรูปมุม ก เป็นมุมชนิดใด

ก. มุมแหลม ข. มุมฉาก ค. มุมป้าน ง. มุมกลับ
ข้อ 2. มุม A กางกี่องศา

ก. 30 ข. 40 ค. 60 ง. 80
เฉลย ข้อ 1. ตอบ ก. ข้อ 2. ตอบ ค