รูปทรงและปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1. รูปทรง
รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นทั้งส่วนที่เป็นพื้นผิว ส่วนลึก ส่วนหนา ส่วนสูง ฯลฯ
2. ทรงกลม เป็นรูปทรงผิวโค้งเรียบ เช่น ลูกบอล

3. ทรงกระบอก
ทรงกระบอก เป็นรูปทรงที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูปวงกลมที่เท่ากัน ทุกประการ และมีหน้าข้างโค้ง

4. กรวย
กรวย เป็นเป็นรูปทรงที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มีจุดยอดแหลม และมีหน้าข้างโค้ง

5. ปริซึม
ปริซึม เป็นรูปทรงที่มีหน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึม

6.พีระมิด
พีระมิด เป็นรูปทรงที่มีฐานเป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม มียอดแหลมและมีด้าน ข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม การเรียกตามชื่อรูปที่ฐานของพีระมิด

7. ปริมาตร
ปริมาตร เป็นขนาดของรูปทรง การหาปริมาตรเป็นการหาขนาดของรูป ทรงตัน ส่วนการหาความจุเป็นการหาปริมาตรภายในของรูปทรงที่กลวง
ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง x ยาว x สูง = พื้นที่ฐาน x สูง ลูกบาศก์หน่วย
8. การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร
1 ลิตร เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร
1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ลิตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ทดสอบความเข้าใจ
ข้อ 1. แก้วน้ำใบหนึ่งจุน้ำ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าใช้แก้วใบนี้ตวงน้ำใส่ถัง 300 แก้วจะได้น้ำเท่าไร ?
ก. 1.5 ลิตร ข. 15 ลิตร ค. 150 ลิตร ง. 1600 ลิตร
ข้อ 2. ภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร มความจุ 900 ลูกบาศก์เซนติเมตร ภาชนะนี้สูงเท่าไร
ก. 6 เซนติเมตร ข. 9 เซนติเมตร ค. 12 เซนติเมตร ง. 60 เซนติเมตร

เฉลย เฉลย ข้อ 1. ตอบข้อ ข. ข้อ 2. ตอบข้อ ก.