รูปวงกลม(circle)
1. รูปวงกลม (circle)
รูปวงกลม (circle) คือ รูปแบนที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มีระยะห่างจากจุดคงที่ ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน เรียกจุดนั้นว่า " จุดศูนย์กลาง "
2. ส่วนประกอบของวงกลม

3. จุดศูนย์กลางของวงกลม(centralpoint of circle) คือจุด O
3. จุดศูนย์กลางของวงกลม(centralpoint of circle)
จุดศูนย์กลางของวงกลม(centralpoint of circle) คือจุด O
4. รัศมี(radius)
รัศมี(radius) คือ ระยะจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวง คือ OE , OD , OC
5. เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter)
เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter)คือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง คือ CD
6. คอร์ด(chord)
คอร์ด(chord) คือ เส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง คือ AB
7. เซกเมนต์(segment)
เซกเมนต์(segment) คือ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นรอบรูปกับคอร์ด
8. เซกเตอร์(segter)
เซกเตอร์(segter) คือ พื้นที่ที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมฐานโค้ง
9. อาร์ค (arc)
อาร์ค (arc) คือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลม
10. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับวงกลม
10.1 รัศมีวงกลมเดียวกันย่อมเท่ากัน
10.2 เส้นผ่าศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมี
10.3 คอร์ดยาวที่สุดของวงกลม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง
10.4 มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอ
10.5 วงกลม 2 วงสัมผัสกันได้ที่จุดเดียวกัน

10.6 วงกลม 2 วงตัดกันได้เพียง 2 จุดเท่านั้น

10.7 เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม จะแบ่งวงกลมออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนเรียกว่า " ครึ่งวงกลม"
10.8 ถ้าใช้รัศมีของวงกลมตัดเส้นรอบวง จะแบ่งเส้นรอบวงออกเป็น 6 ส่วน เท่า ๆ กัน
10.9 วงกลมขนาดเท่ากัน 3 วงตัดกัน โดยให้เส้นรอบวงกลมแต่ละวงผ่านจุดศูนย์กลางของอีก 2 วง และเมื่อต่อเชื่อมจุดตัดนั้นแล้ว จะเกิดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

10.10 วงกลม 2 วงมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน แต่ความยาวของรัศมีไม่เท่ากัน จะเกิดวงแหวนขึ้น

11. การหาความยาวเส้นรอบรูป

12. พื้นที่วงกลม

13. พื้นที่วงแหวน
เมื่อ R = รัศมีวงกลมใหญ่ , r = รัศมีวงกลมเล็ก
ทดสอบความเข้าใจ ข้อ 1. วงกลม 2 วง มีรัศมี 2.5 ซ.ม. และ 4 ซ.ม. ตามลำดับ มีจุดศูนย์กลางร่วมกันที่จุด O จงหาพื้นที่วงแหวน
เฉลย เฉลย ข้อ 1. ตอบ 30.64 ตารางเซนติเมตร