รูปสามเหลี่ยม(triangle)
1. รูปสามเหลี่ยม(triangle)
รูปสามเหลี่ยม(triangle)คือ รูประนาบซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นตรง 3 เส้น หรือ 3 ด้าน

1.1 จุดที่เส้นตรงพบกันเรียกว่า จุดยอด (หรือจุดมุม)
1.2 ด้านที่อยู่ในแนวราบเรียกว่า ฐาน
1.3 มุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานเรียกว่า มุมยอด
1.4 ผลบวกของด้าน 3 ด้านเรียกว่า เส้นรอบรูป
2. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

คุณสมบัติ
1. มีด้านทุกด้านเท่ากัน
2. มีมุมทุกมุมเท่ากัน
3. มีมุมทุกมุมกาง 60 องศา
3. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

คุณสมบัติ
1. มีด้านประกอบมุมยอดเท่ากัน
2. มีมุมที่ฐานกางเท่ากัน
4. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

คุณสมบัติ
1. มีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
2. ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุด
5. รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม

คุณสมบัติ
1.มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลม (กางน้อยกว่า 90 องศา)
6. รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน

คุณสมบัติ
1.มีมุมหนึ่งเป็นมุมป้าน (กางมากกว่า90 องศา)
7. รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

คุณสมบัติ
1. มีทุกด้านยาวไม่เท่ากัน
2. มีทุกมุมกางไม่เท่ากัน
8. ส่วนสูงของสามเหลี่ยม

คุณสมบัติ
ส่วนสูงของสามเหลี่ยมคือ ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากมุมยอดมาตั้งได้ฉากกับฐาน หรือส่วนต่อของฐาน
9. พื้นที่รูปสามเหลี่ยม
พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = (1/2) x สูง x ฐาน
ทดสอบความเข้าใจ ข้อ 1. รูปสามเหลี่ยม ABCเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก มีด้าน AB = 6 ซม. ด้านAD = 10 ซม. BC = 4 ซม. CD = 4 ซม. จงหาค่าของ พื้นที่ ACD มีค่าเท่าไร

เฉลย เฉลย ข้อ 1. ตอบ 12 ตารางเซนติเมตร