จำนวนมากกว่า 1,000,000
การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนมากกว่า 1,000,000
ตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดู
ตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิกที่ใช้กันประกอบด้วยตัวเลขโดดสิบตัวดังนี้
ตัวเลขไทย 0 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
ตัวเลขอารบิก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ตัวเลขแต่ละตัวจะมีค่าเท่าใดขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หรือค่าประจำหลักของตัวเลขนั้น
การอ่านจำนวน ที่มีตัวเลขตั้งแต่ 7 หลักขึ้นไป ให้อ่านตามค่าประจำหลักเป็น ล้าน
สิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน ดังตัวอย่าง

จำนวน

ล้าน

แสน

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

51,421,736

51

4

2

1

7

3

6

47,597,128

47

5

9

7

1

2

8


51,421,736 อ่านว่าห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน
การเขียนจำนวนในรูปของการกระจาย เช่น
5,274,038 = 5,000,000 + 200,000 + 70,000 + 4,000 + 0 + 30 + 8

การเรียงลำดับจำนวน มีหลักพิจารณาดังนี้
1. พิจารณาจากจำนวนหลัก ถ้าจำนวนใดมีจำนวนหลักมากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า เช่น 10,356 มากกว่า 9,712 เพราะ จำนวนแรกมี 5 หลัก จำนวนหลังมี 4 หลัก เป็นต้น
2. ถ้าจำนวนที่ต้องการนำมาเรียงลำดับกันมีจำนวนเท่ากัน ให้เปรียบเทียบตัวหลักซ้ายมือสุด ถ้าจำนวนใดมีเลขหลักซ้ายมือมากกว่า จำนวนนั้นจะมีค่ามีค่ามากกว่า เช่น 360,435 มากกว่า 356,548 เป็นต้น

การประมาณค่า
1 การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เช่น 83 ใกล้เคียงกับ 80 มากกว่า 90 หรือ เลข 47 ใกล้เคียงกับ 50 มากกว่า 40 เป็นต้น
2. การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย เช่น 768 ค่าประมาณคือ 800 หรือ 735 ค่าประมาณคือ 700 เป็นต้น
3. การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน เช่น 3,845 ค่าประมาณคือ 4,000 หรือ 8,250 ค่าประมาณคือ 8,000 เป็นต้น

ทดสอบความเข้าใจ
ข้อ 1. ตัวเลข 5 ในจำนวนใดมีค่ามากที่สุด
ก. 500,240 ข. 951,648 ค. 2,735,306 ง. 804,500
ข้อ 2. 49,376,807 = 40,000,000 + x + 300,000 + 70,000 + 6,000 + 800 + 7 จำนวน x คือจำนวนใด
ก. 90,000,000 ข. 9,376807 ค. 9,000,000 ง. 800,000
ข้อ 3. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อย และจำนวนเต็มพันของ 43,154 คือข้อใด
ก. 43,150 43,100 43,000 ข. 43,150 43,200 43,000 ค. 43,150 43,100 44,000 ง. 43,160 43,200 44,000

เฉลย ข้อ 1. ตอบ ก. ข้อ 2. ตอบ ค. ข้อ 3. ตอบ ข.