รายละเอียดการเรียนต่อปริญญาโททางบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

มหาวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณสมบัติผู้สมัคร
การคัดเลือกเข้าศึกษา
จำนวนที่รับ(คน)
เวลาที่เปิดรับสมัคร
ค่าสมัคร(บาท)
ระยะเวลา (ปี)
ค่าใช้จ่าย(บาท)
กรุงเทพ โทร249-0141-4 1.บริหารธุรกิจภาคปกติ(ภาษาไทย) - จบปริญญาตรี
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-จดหมายรับรองการทำงานประสบการณ์3ปี
ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
*สำหรับผู้ที่มีคะแนน GMAT 450 ขึ้นไป
อาจได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน
40
ม.ค. - มี.ค.
(สอบ เม.ย.)
300
2
230,000
"..............." 2.บริหารธุรกิจภาคค่ำ(นานาชาติ) - จบปริญญาตรี
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-จดหมายรับรองการทำงานประสบการณ์3ปี
ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
*สำหรับผู้ที่มีคะแนน GMAT 450 ขึ้นไป
อาจได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน
40
ม.ค. - มี.ค.
(สอบ เม.ย.)
300
2
230,000
"................" 3.บริหารธุรกิจภาคค่ำ(ภาษาไทย) - จบปริญญาตรี
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-จดหมายรับรองการทำงานประสบการณ์3ปี
ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
*สำหรับผู้ที่มีคะแนน GMAT 450 ขึ้นไป
อาจได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน
80
ม.ค. - มี.ค.
(สอบ เม.ย.)
300
2
230,000
เกริก
โทร970-5820
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
- สอบข้อเขียน3 วิชา
1.ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจ
2.ความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษาอังกฤษ
3.ความสามารถในการวิเคราะห์
-สอบสัมภาษณ์
80
ภาคต้น(มี.ค.-พ.ค.)
ภาคปลาย(ส.ค.-ต.ค.)
ภาคฤดูร้อน(ม.ค.-มี.ค.)
450
2
180,000
เกษตรศาสตร์
โทร.561-4748
561-4751-522
562-0135-7
1.บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร - จบปริญญาตรี
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-ประสบการณ์อย่างน้อย7ปี
-อายุ30ปีขึ้นไป
มีหลักฐานการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ข้าราชการต้องระดับ7 ขึ้นไป
กรณีเกรดไม่ถึง2.5 ต้องมีประสบการณ์
เพิ่มอีกอย่างน้อย 3 ปี
สอบสัมภาษณ์
(พิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน
และจากหลักฐานประกอบใบสมัคร
80
ต.ค. - พ.ย.
(สอบ ธ.ค.)
-
-
350,000
"........................"
โทร.561-4748
561-4751-522
562-0135-7
2.บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์อย่างน้อย3 ปี
สอบข้อเขียนแนว GMAT
ด้านความรู้ธุรกิจ
สอบสัมภาษณ์
120
ต.ค. - พ.ย.
(สอบ ธ.ค.)
-
-
160,000
"........................"
โทร.561-4748
561-4751-522
562-0135-7
3.บริหารธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป
และข้าราชการ
3 เหล่าทัพ(สปท.)
- จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
-ประสบการณ์อย่างน้อย5 ปี
และได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
เป็นนายทหารอยู่กระทรวงกลาโหม
มียศตั้งแต่ร้อยโท,เรืออากาศโท
สอบข้อเขียน 4 วิชา
1.บริหารธุรกิจ
2.คณิตศาสตร์
3.สถิติ
4.ภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์
70
พ.ย.-ธ.ค.
(สอบ ธ.ค.)
-
-
120,000
"........................"
โทร.561-4748
561-4751-522
562-0135-7
4.บริหารธุรกิจภาคปกติ
(ภาษาไทย)
- จบปริญญาตรี
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
60
ต.ค. - พ.ย.
(สอบ ม.ค.)
-
-
70,000
"........................"
โทร.561-4748
561-4751-522
562-0135-7
5.บริหารธุรกิจ
ภาคอินเตอร์เนชั่นแนล
(ภาษาอังกฤษ)
- จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์อย่างน้อย3 ปี
สอบข้อเขียนแนว GMAT
มีคะแนน TOEFL หรือGMAT 500 ขึ้นไป
40
พ.ย.-ธ.ค.
(สอบ ธ.ค.)
-
-
690,000
เกษมบัณฑิต
โทร.321-6930-8
320-2770-4
ต่อ127,138
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
คะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
-ประสบการณ์อย่างน้อย2 ปี
-มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
สอบคัดเลือก
40
ครั้งที่1 ก.พ.-มี-ค.
ครั้งที่2 ส.ค.-ก.ย.
ค่าใบสมัคร200
ค่าสมัครสอบ300
2
ไม่เกิน 150,000
จุฬาลงกรณ์
โทร218-5717-8
1.บริหารธุรกิจ
ภาคปกติ
- จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์อย่างน้อย1 ปี
-สอบข้อเขียน 3 วิชา
1.คณิตศาสตร์ GMAT
2.การวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3.ภาษาอังกฤษ CU-TEP
-สอบสัมภาษณ์
120
ต.ค.-พ.ย.
สอบ มี.ค.
200
2
45,500
".................."
โทร218-5717-8
2.Young Ex. MBA. - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
-สอบข้อเขียน 3 วิชา
1.คณิตศาสตร์ GMAT
2.การวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3.ภาษาอังกฤษ CU-TEP
-สอบสัมภาษณ์
เรียนเสาร์-อาทิตย์ 50 คน
เรียนตอนเย็น 50 คน
พ.ค.-มิ.ย.
สอบ ส.ค..
500
2 ปีครึ่ง
210,000
"................."
โทร218-5717-8
3.Executive - MBA. - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี
-สอบข้อเขียน 3 วิชา
1.คณิตศาสตร์ GMAT
2.การวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3.ภาษาอังกฤษ CU-TEP
-สอบสัมภาษณ์
70
พ.ค.-มิ.ย.
สอบ ส.ค..
500
2 ปีครึ่ง
345,500
เชียงใหม่
โทร053-942405-13
1 บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี หรือกำลังเรียนปีสุดท้าย
-ไม่เคยถูกคัดชื่อออก
-ร่างกายแข็งแรง
-สอบข้อเขียน
-สอบสัมภาษณ์
60
ม.ค.-ก.พ.
250
2
100,000
วิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์แสตมฟอร์ด
โทร233-2922-7
1.บิหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-จ.ม.รับรองสองฉบับจากที่ทำงาน
-มีคะแนน GMATตั้งแต่450 ขึ้นไป
หรือผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด
-มีคะแนน TOEFT ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป
40
ธ.ค. ,เม.ย. ,ส.ค.
300
1.5
320,000
เซนต์จอร์น
โทร938-7068
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-สอบข้อเขียน
-สอบสัมภาษณ์
60
พ.ย.-มี.ค
ก.ค.-ต.ค
500
2
179,560 ไม่รวมค่าวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ3,000
เทคโนโลยีมหานคร
โทร988-3650-70
988-3655 ม 988-3666
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-สอบอังกฤษ
-ควสมรู้เชิงธุรกิจ
-ความถนัดเชิงวิเคราะห์
-สอบสัมภาษณ์
60
ก.พ.
300
2
133,850
ธรรมศาสตร์
โทร226-4509-11
221-6171-80
ต่อ 2227-2228
1.บริหารธุรกิจ สาขาMBA. - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
-มีผลสอบ TU-GET
-ทดสอบทักษะแนว GMAT
-การวิเคราะห์บทความและเขียนรายงาน
-สอบสัมภาษณ์
150
พ.ย.
500
3
171,000
"----------------"
โทร226-4509-11
221-6171-80
ต่อ 2227-2228
2.บริหารธุรกิจ สาขา MS. - จบปริญญาตรีด้านบัญชี
-มีผลสอบ TU-GET
-ทดสอบทักษะแนว GMAT
-สอบสัมภาษณ์
50
พ.ย.
500
2
114,000
"----------------"
โทร226-4509-11
221-6171-80
ต่อ 2227-2228
3.บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร - จบปริญญาตรีี
-อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี
-ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี
บริษัทหรือหน่วยงานสนับสนุนให้ศึกษา
-ทดสอบทักษะแนว GMAT
-มีผลสอบ TU-GET
-สอบสัมภาษณ์
70
ธ.ค.
500
2
265,000
ธุรกิจบัณฑิตย์
โทร954-7300-29
1.บริหารธุรกิจ 5 สาขาเอก(ภาคค่ำ)
และเสาร์-อาทิตย์
- จบปริญญาตรีี -ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
-คณฺตศาสตร์
-ภาษาอังกฤษ
-สอบสัมภาษณ์
สาขาละ60
ม.ค.-ก.พ.
200
2
160,000
บูรพา
โทร(038) 745-855
7459000 , 745-820-40 ต่อ 2611-2613-2615-2620
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรีี
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-ไม่เป็นโรคร้ายแรง
-ประสบการณ์ 5 ปี
-สอบคัดเลือกตามมหาวิทยาลัยกำหนด
--
เม.ย.
400-650
2
80,000
รังสิต
โทร.533-9020-4
1.บริหารธุรกิจภาคปกติ - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์อย่างน้อย1 ปี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
60
ต.ค.-ธ.ค., ก.พ - เม.ย., มิ.ย.-ส.ค.
500
2
248,100
"---------"
โทร.533-9020-4
2.บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์อย่างน้อย5 ปี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
60
ต.ค.-ธ.ค., ก.พ - เม.ย., มิ.ย.-ส.ค.
500
2
306,300
รามคำแหง
โทร.310-8000
310-8562
1.บริหารธุรกิจภาคปกติ - จบปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
60
ธ.ค..
100
2
35,000
"-------------------"
โทร.310-8000
310-8562
2.บริหารธุรกิจภาคพิเศษ - จบปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปี
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
150
ธ.ค..
100
2
56,000
"------------------"
โทร.310-8000
310-8562
3.บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ - จบปริญญาตรี
อายุไม่เกิน 35 ปี
-ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
100
ก.ค.
150
2
120,000
"------------------"
โทร.310-8000
310-8562
4.บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
หรือทำงานบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
สอบสัมภาษณ์
100
ม.ค.
200
2
325,000
"------------------"
โทร.310-8000
310-8562
5.บริหารธุรกิจสาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ - จบปริญญาตรีีีี สอบสัมภาษณ์
100
ส.ค.
200
2
120,000
วิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทร(038)754-4509 ต่อ 2824
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
-คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-สอบข้อเขียน 2 วิชา
-ภาษาอังกฤษ(เฉพาะผู้สมัครมี
คะแนนTOFEL ต่ำกว่า 550 หรือ
IELTS ต่ำกว่า 6.0)
ความถนัดทางธุรกิจ
-สอบสัมภาษณ์
50
รับสมัครสอบตลอดปี.
500
16 เดือน
450,000
เว็บสเตอร์
โทร652-0705
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
-มีผลสอบ TOEFL 530 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์
--
ม.ค.-มี.ค.
--
2
506,000
ศรีนครินทรวิโรฒ
โทร628-7707
1.บริหารธุรกิจวิชาการตลาด
(ภาคปกติ)
- จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
-สอบข้อเขียน ความรู้ภาษาแนว
TOEFL , GMAT ความรู้ทางธุรกิจ
-สอบสัมภาษณ์
20
พ.ย.-ธ.ค.
600
2
80,000
"--------------------"
โทร628-7707
2.บริหารธุรกิจวิชาการตลาด
(ภาคพิเศษ)
- จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
-สอบข้อเขียน ความรู้ภาษาแนว
TOEFL , GMAT ความรู้ทางธุรกิจ
-สอบสัมภาษณ์
40
--
--
2
240,000
"--------------------"
โทร628-7707
3.บริหารธุรกิจวิชาการจัดการ
(ภาคพิเศษ)
- จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
-สอบข้อเขียน ความรู้ภาษาแนว
TOEFL , GMAT ความรู้ทางธุรกิจ
-สอบสัมภาษณ์
40
--
--
2
240,000
ศรีปทุม
โทร940-1300
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
-เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
-สอบข้อเขียน 3 วิชา
1.คณิตศาสตร์
2.ภาษาอังกฤษ
3.ความถนัดในเชิงวิเคราะห์ปัญหา
-สอบสัมภาษณ์
40
ม.ค.-ก.พ.
300
2
285,000
"------------"
โทร940-1300
2.บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร - จบปริญญาตรี
-เป็นหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
-บุคลากรประจำที่มหาวิทยาลัยคัดเลือก
-สอบสัมภาษณ์
50
พ.ย.-ม.ค.
300
2
330,000
สงขลานครินทร์
โทร(074) 211-030-49
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
-เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
-ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
-สอบข้อเขียน
-สอบสัมภาษณ์
45
ธ.ค.-ม.ค.
300
2
81,150
ศศินทร์
โทร216-8833
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป(full-time)
-ต้องผ่านการสอบ TOEFL และ GMAT
--สอบสัมภาษณ์(ภาษาอังกฤษ)
150
พ.ย.-ม.ค.
800
2
670,000
"-------------"
โทร216-8833
2.บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ(MM) - จบปริญญาตรี
ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นสำหรับปริญญาตรี
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นสำหรับปริญญาโท
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นสำหรับปริญญาเอก
--สอบสัมภาษณ์(ภาษาอังกฤษ)
สอบ English ProficieneyTest
75
พ.ย.-ม.ค.
800
2
829,000
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
โทร377-7400
1.บริหารธุรกิจภาคปกติ - จบปริญญาตรี --สอบข้อเขียน 3 วิชา
1.คณฺตศาสตร์
2.ภาษาอังกฤษ
3.วิชิเฉพาะ
130
พ.ค.
550
2
60,000
"---------------------"
(NIDA)
โทร377-7400
2.Young.Ex. MBA. - จบปริญญาตรี
ประสบการณ์ 3 ปี
อายุ 25-32 ปี
--สอบข้อเขียน 3 วิชา
1.คณฺตศาสตร์
2.ภาษาอังกฤษ
3.วิชิเฉพาะ
70-80
ม.ค.
600
2
250,000
"-------------------"
(NIDA)
โทร377-7400
3.Executive. MBA. - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ 8 ปี
-อายุ 33 ปีขึ้นไป
--สอบข้อเขียน 3 วิชา
1.คณิตศาสตร์
2.ภาษาอังกฤษ
3.วิชิเฉพาะ
80-90
ม.ค.
600
2
330,000
สยาม
โทร457-3174 ,457-0478
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ 3 ปี
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-สอบข้อเขียน 3 วิชา
1.วิชาความถนัดทางวิชาชีพ
2.ภาษาอังกฤษแนว TOEFL
3.ความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ
-สัมภาษณ์
120
ม.ค.
300
2
130,000
สุโขทัยธรรมาธิราช
โทร503-2121-4
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
-ดูจากคุณสมบัติผู้สมัคร
100
ม.ค.-มี.ค. , พ.ค.-มิ.ย.
500
2.6
120,000
หอการค้าไทย
โทร276-1040,
692-3050 ต่อ 2802-4
1.บริหารธุรกิจภาคปกติ - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ 2 ปี
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
--สอบ GMATและ/หรือ
สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
90
ธ.ค.-ม.ค.
900
2-5
200,000
"-----------------"
โทร276-1040,
692-3050 ต่อ 2802-4
2.บริหารธุรกิจภาค่ำ่ิ - จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ 2 ปี
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
--สอบ GMATและ/หรือ
สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
90
ต.ค.
900
2-5
200,000
"-----------------"
โทร276-1040,
692-3050 ต่อ 2802-4
2.บริหารธุรกิจสาขาการเงิน
และการธนาคารระหว่างประเทศ
- จบปริญญาตรี
-ประสบการณ์ 2 ปี
-มีใบรับรองการทำงาน
หากมีผลคะแนน TOEFL 550
ขึ้นไปหรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ
--สอบภาษาอังกฤษ(เฉพาะผู้ที่
ไม่มีคะแนนสอบ TOEFT , IELT)
40
ก.พ.-พ.ค.
1500
2
300,000
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โทร3122-6300-73
1.บริหารธุรกิจ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) - จบปริญญาตรี
เกรดไม่ต่ำกว่า 2.5
-สอบข้อเขียน
1.ภาษาอังกฤษ
2.ความรู้ทั่วไปเชิงธุรกิจ
ความสามารถในเชิงวิเคราะห์
-สอบสัมภาษณ์[
60
ธ.ค.-ก.พ.
500
2
220,000
อัสสัมชัญ
โทร300-4543
1.บริหารธุรกิจภาคค่ำ
และภาคปกติ(นานาชาติ)
- จบปริญญาตรี
เกรดไม่ต่ำกว่า 2.5
TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป
(ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ
-GMAT 500 คะแนนขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
-สอบข้อเขียน 2 วิชา
1.ภาษาอังกฤษ
2.คณิตศาสตร์
-สอบสัมภาษณ์[
200
ม.ค. , มิ.ย. , ก.ย.
1,700
2
211,800
"---------------------"
โทร300-4543
2.บริหารธุรกิจ
จัดการการเงิน(นานาชาติ)
- จบปริญญาตรี
เกรดไม่ต่ำกว่า 2.5
TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป
(ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ
-GMAT 500 คะแนนขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
-สอบข้อเขียน 2 วิชา
1.ภาษาอังกฤษ
2.คณิตศาสตร์
-สอบสัมภาษณ์[
--
ก.ย.-ต.ค.
1,700
1.5
780,000
อีสเทิร์นเอเซีย
โทร577-1028-31
ต่อ 112, 113, 114
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
-สอบข้อเขียน 30% ได้แก่วิชา
1.ภาษาอังกฤษ
2.คณิตศาสตร์
3.ความรู้เกี่ยวกับด้านบริหารธุรกิจ-สอบสัมภาษณ 70 %
50
ถึงต้นเดือน ก.พ.
300
2
180,000
เอเซียอาคเนย์
โทร807-4500-27
ต่อ 177 , 179
1.บริหารธุรกิจ - จบปริญญาตรี -สอบข้อเขียน วิชา
1.ภาษาอังกฤษ
2.คณิตศาสตร์
-สอบสัมภาษณ์
40
ธ.ค.-ม.ค.
200
2
150,000