แนะนำหนังสือ
แนะนำหนังสือ

หนังสือ เจาะลึกเทคนิค CU-BEST , SMART-II , GMAT ข้อสอบปี 2554-2555 ซึ่งประกอบด้วยสรุปเนื้อหาทฤษฎีต่าง ๆ เนื้อหาวิชาแต่ละเรื่อง
เพื่อสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ(MBA) จุฬาฯ มธ. , มก. นิด้า และมหาวิทยาลัยอื่นใช้ GMAT ในการสอบเข้า
เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 การเตรียมตัวสอบ
บทที่ 2 การปฏิบัติในขณะทำข้อสอบ CU-BEST , SMART-II,GMAT
บทที่ 3 เทคนิคการทำข้อสอบการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ความเพียงพอ
บทที่ 4 เนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์
----------บทที่ 1 เซต
----------บทที่ 2 ระบบจำนวน
----------บทที่ 3 อัตราส่วนและสัดส่วน
----------บทที่ 4 การแก้สมการ
----------บทที่ 5 ร้อยละ กำไร ขาดทุนและดอกเบี้ย
----------บทที่ 6 สถิติ
----------บทที่ 7 ความน่าจะเป็น
----------บทที่ 8 ระยะทาง อัตราเร็ว และการแข่งขัน
----------บทที่ 9 พื้นที่และปริมาตร
----------บทที่ 10 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส
----------บทที่ 11 เรื่องอื่น ๆ อันดับและอนุกรม ฟังก์ชันลอการิซึม กระแสน้ำ ฯลฯ
บทที่ 5 ทักษะเชาว์ปัญญาเพื่อสอบ CU-BEST
บทที่ 6 การอ่านตาราง กราฟ และ แผนภูมิ
บทที่ 7 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ CU-BEST ม.ค.54 จุฬาฯ
บทที่ 8 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ CU-BEST พ.ค. 54 จุฬาฯ
บทที่ 9 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ CU-BEST ก.ย. 54 จุฬาฯ
บทที่ 10 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ CU-BEST 8 ม.ค. 55 จุฬาฯ
บทที่ 11 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ CU-BEST 29 ม.ค. 55 จุฬาฯ
บทที่ 12 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ CU-BEST 13 พ.ค. 55 จุฬาฯ
บทที่ 13 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ SMART -II มี.ค.54 มธ.
บทที่ 14 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ SMART -II ต.ค.54 มธ.
บทที่ 15 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ SMART -II ธ.ค. 54 มธ.
บทที่ 16 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ SMART -II ม.ค.55 มธ.
บทที่ 17 ข้อสอบคัดเลือกเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ SMART -II ก.พ. 55 มธ.
บทที่ 18 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ(บทความ)
บทที่ 19 สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม

จำนวนหน้า 540 หน้า ราคาขาย 329 บาท ถ้าซื้อที่นี่ขาย 300 บาท(พร้อมค่าส่ง)

วิธีการสั่งซื้อไม่ยากอย่างที่คิด

สั่งซื้อโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกรวย ของ ศิริลักษณ์
สัมมาวิริยาเลขที่บัญชี 2080383322 หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วกรุณา FAX ในโอนเงิน พร้อม ชื่อที่อยู่
ของท่านมาที่เบอร์ 02-865-7607 และ ส่ง emai l: sinuskin@yahoo.com เพื่อจัดส่งหนังสือให้ท่านต่อไป


............จะจัดส่งหนังสือให้ท่านภายใน 3 - 5 วันหลังจากได้รับ order .ค่ะ.........