About Me

ต้องแนะนำตัวก่อนหรือเปล่า อาจารย์ชื่อ ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา จบวิทยาศาสตร์(วท.บ) สาขาสถิติ จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี 2526 แล้วศึกษาต่อสถิติมหาบัณฑิต(สต.ม) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อปี 2532 เคยรับราชการอยู่ที่กรมแรงงานและ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี ทำงานเกี่ยวกับด้านบริการสารสนเทศ ก็ใช้ IT พอสมควร

เคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษ GMAT
- เคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษ GMAT ที่สถาบัน PSP ตั้งแต่ปี 2532 - 2536
- เคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษ GMAT ที่ศูนย์ภาษาและการแปลนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2536 - 2540
- ปัจจุบันสอนพิเศษ GMAT ของตนเองโดยเช่าสถานที่สอนที่ ECC สาขาจรัญสนิทวงศ์
ติดต่อกับอาจารย์ทางโทร 01-6264814 ดังนั้น อาจารย์จะคุ้นกับข้อสอบแนว GMAT มากกว่า

แต่งหนังสือ
แต่งหนังสือคู่มือ GMAT สอบเข้าปริญญาโท MBA ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ฉายาเล่มใหญ่ ๆ
สีขาวดำ สำหรับผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท MBA คงจะคุ้นเคยกับหนังสืออาจารย์แล้วก็ได้แต่จะพยายาม
ปิดบังหน้าตาตัวเองไว้สักหน่อย จะเห็นแต่เฉพาะชื่อเท่านั้น เลยตัดสินใจเปิดเผยตัวเองใน Web
คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเปิดเผยตัวเองดีใหม??..เพราะ อายที่จะต้องเดินห้างและแต่งตัวเชย ๆ

ครอบครัว
ปัจจุบันอายุเท่าไรไม่ต้องบอกนะ พอเดาได้ อาจารย์ เป็นคนจังหวัด อุทัยธานี ไกลปืนเที่ยงสักหน่อย ชีวิตตอนเด็กคุ้นเคยกับท้องไร่ ท้องนา ปัจจุบัน บ้านอยู่แถวจรัญสนิทวงศ์ 13 ซอยพาณิชย์ธน มีบุตร 2 คน อายุ 7 ปี และ 11 ปี เป็นเด็กฉลาดพอสมควรพูดเก่งทุกคน